จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. และติดตั้งระบบสูบน้ำดิบหนองกุดทิง พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
20,047,520.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
20,040,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 12:47:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563