จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 บจ.ไม้ใหญ่เรียลเอสเตท 1604/138 ซ.หนองมันปลา 6 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธี e-bidding
วงเงินงบประมาณ :
671,983.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
605,620.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-13 15:28:53
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2562