จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อชั่วคราวประสานเข้ากับท่อส่งน้ำดิบเดิมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ (แม่ข่าย)
วงเงินงบประมาณ :
2,050,120.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,050,120.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-12 16:51:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ธ.ค. 2562