จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว Class B พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
588,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
588,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-11 14:35:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2562