จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำดิบสำรองบึงหนองบัว และวางท่อส่งน้ำดิบเชื่อมเข้ากับท่อน้ำดิบเดิม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
24,052,530.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
24,052,530.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-06 11:25:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ธ.ค. 2562