จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
7,062,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,062,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-03 17:31:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ธ.ค. 2562