จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563กปภ.สาขาภูเก็ต ในบริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
47,360,768.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
47,056,464.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-27 18:38:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ย. 2562