จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งไปหมู่ที่ 3,11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง
วงเงินงบประมาณ :
1,587,880.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,587,880.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-11 13:14:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2562