จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสามแยกลานเข้ถึงสะพานพระแสง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร
วงเงินงบประมาณ :
16,371,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
16,169,840.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 14:34:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563