จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖)
วงเงินงบประมาณ :
5,253,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,253,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-05 12:19:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ม.ค. 2563