จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)
วงเงินงบประมาณ :
10,125,410.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,125,410.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-02 15:41:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2562