จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2
วงเงินงบประมาณ :
2,153,311.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,153,311.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายจุมพล สระทองอ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-04 10:17:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2562