จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
วงเงินงบประมาณ :
889,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
889,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวศุภลักษณ์ พรหมคีรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-02 14:30:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2562