จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อปูนขาว จำนวน 690 เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วงเงินงบประมาณ :
2,848,361.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,848,361.40 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-02 12:53:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562