จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ชุมชนบ้านม่อนหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙)
วงเงินงบประมาณ :
3,859,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,859,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-26 16:36:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2562