จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างแท่นเครื่องพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙)
วงเงินงบประมาณ :
2,027,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,008,925.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-26 16:34:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2562