จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 แยกศาลเจ้าพ่อสามหลัง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
490,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
490,300.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 18:36:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2562