จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” ให้กับ นางดวงกมล บวรสถิรกุล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม. 8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
202,850.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
198,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 17:42:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562