จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว ม.1, บ้านโนนเขวา ม.9 และบ้านบึงสวาง ม.11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง)
วงเงินงบประมาณ :
3,700,261.61 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,700,060.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-01 16:40:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562