จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านนายประกิต ศรีโมรา ถึงบ้านดาบเทิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
262,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
262,440.00 บาท
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 09:25:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2562