จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปฎิบัติงานสำนักงาน จำนวน 26 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณ :
1,007,779.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,007,779.50 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 10:29:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 ก.ย. 2562