จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วงเงินงบประมาณ :
1,240,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,240,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
จุฑามาศ ไชยมะโน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 16:13:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562