จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
วงเงินงบประมาณ :
1,605,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,162,188.53 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 16:08:42