จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
วงเงินงบประมาณ :
1,196,666.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,195,466.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 15:11:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2562