จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา กปภ.สาขาพาน
วงเงินงบประมาณ :
3,574,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,203,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-07 14:09:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2562