จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 7 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมเกียรติ วงศ์พานิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-07 13:57:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2562