จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำดิบจากบ่อหินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสุรินทร์
วงเงินงบประมาณ :
28,890,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
28,890,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-30 15:26:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2562