จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเบตง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ DataLogger กปภ.สาขาเบตง
วงเงินงบประมาณ :
107,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
107,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอดิเรก ยะฝาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-20 18:18:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2562