จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
7,468,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,468,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-12 14:47:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 มิ.ย. 2562