จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน้ำพอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางรุ่งอรุณ เหลาลาภะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-20 16:05:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 2562
20 มี.ค. 2562