จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเทิง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 9 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายถวิล หมื่นจี้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-14 13:11:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 มี.ค. 2562