จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน แผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 (ปี 2563-2564) และจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2569) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วงเงินงบประมาณ :
7,800,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,800,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-07 09:44:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ก.พ. 2562