จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากาฬสินธุ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดมาตรวัดที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ / ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1,195 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวสุรีย์ลักษณ์ คำอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-05 14:05:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561