จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-30 16:16:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ส.ค. 2561