จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
1,209,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,288,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-29 09:18:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ส.ค. 2561