จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเส้นท่อ กปภ. สาขาสุโขทัย (แม่ข่าย - น.ทุ่งหลวง - น.บ้านด่านลานหอย) อำเภอเมือง - คีรีมาศ - บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
31,313,897.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
31,100,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-09 14:56:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ก.พ. 2561