จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
วงเงินงบประมาณ :
1,313,532.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,313,532.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:58:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2564