จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากำแพงเพชร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากำแพงเพชร
วงเงินงบประมาณ :
476,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
476,150.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 15:22:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565