จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล บริเวณถนนสายสำนักขัน – สำนักไม้เรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
วงเงินงบประมาณ :
3,185,390.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,185,390.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:38:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565