จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายวีรภัทร ตันติรัตนโอภาส บริเวณโครงการบ้านจัดสรร หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,978,373.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,804,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางปวีณา รื่นจินดา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 13:18:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565