จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณ :
452,569.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
430,540.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศฺ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 09:14:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565