จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำแม่แฝก
วงเงินงบประมาณ :
2,417,718.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,417,718.50 บาท
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-25 14:44:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2565