จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี (Dead Stock) และวัสดุคงคลังที่อยู่นอกกระบบ (สมุดคุมเบอร์2)
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-22 09:10:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2565