จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการนิรติ เชียงใหม่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
9,659,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,811,450.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 15:40:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565