จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.ที่ 98+020 - กม.ที่ 98+570 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
วงเงินงบประมาณ :
2,485,610.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,485,610.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-07 15:48:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2565