จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+500 ถึง กม.11+600 ตำบลบางบ่อ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณ :
94,178,051.47 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
92,454,759.26 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-05 10:08:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2565