จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุฉินารายณ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
พนธกร กอแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-06 10:31:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2565
27 มิ.ย. 2565