จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระยะที่ ๑
วงเงินงบประมาณ :
22,388,226.32 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
21,478,377.50 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-28 09:43:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2565