จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กปภ. พ.ศ.2566-2570
วงเงินงบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,006,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-18 10:01:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2565