จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๓ รายการ
วงเงินงบประมาณ :
38,748.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
38,258.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางธัญลักษณ์ สายปินตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-13 10:24:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 มิ.ย. 2561